Algemene voorwaarden - De Vormgeverij

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen De Vormgeverij en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan De Vormgeverij tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege De Vormgeverij gedaan gelden slechts ten titel van inlichting en binden De Vormgeverij niet, behalve indien door De Vormgeverij schriftelijk of via email anders is vermeld. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever. Een offerte gedaan door De Vormgeverij heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door De Vormgeverij wordt bevestigd en daartegen binnen 7 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en De Vormgeverij met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden De Vormgeverij eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Meerder ontwerpers / ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerder ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van De Vormgeverij dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

4. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door De Vormgeverij mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen. De Vormgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering uit te stellen met een termijn gelijk aan de vertraging die werd opgelopen door het laattijdig aanleveren van gegevens en materialen door de opdrachtgever.

5. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste prototype van het ontwerp of de laatste versie van de website te controleren en goed te keuren.

6. Termijn van levering

De door De Vormgeverij vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. De Vormgeverij heeft inzake leveringstermijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schade vergoeding doen ontstaan.

7. Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde website, die alleen ontwikkeld werden door De Vormgeverij, komen toe aan De Vormgeverij. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen De Vormgeverij en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij De Vormgeverij.

8. Auteursrechthebbende

De Vormgeverij garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als de maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9. Onderzoek naar het bestaan van rechten en de werking van mail

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoort niet tot de opdracht van De Vormgeverij het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever zal De Vormgeverij uitdrukkelijk en integraal vrijwaren tegen alle claims terzake van derden. Het behoort evenmin uitdrukkelijk tot de opdracht van De Vormgeverij voor het controleren van de werking van email op externe mailservers (zoals bv. Google). Dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd in regie aan de dan geldende uurtarieven.

10. Naamsvermelding

De Vormgeverij is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een aankondiging, titelrol, in de broncode van een webpagina of op de webpagina zelf. Zonder voorafgaande toestemming van De Vormgeverij is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam De Vormgeverij openbaar te maken.

11. Eigendom bij grafische vormgeving

Zolang geen nadere afspraken tussen De Vormgeverij en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door De Vormgeverij aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d. blijven deze eigendom van De Vormgeverij.

12. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen, dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

13. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Vormgeverij veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging De Vormgeverij in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door De Vormgeverij gehanteerde honorariumtarieven.

14. Eigen promotie

Behoudens indien desbetreffend andere afspraken zijn gemaakt, heeft De Vormgeverij het recht om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

15. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan De Vormgeverij, de kosten die De Vormgeverij voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet onder de normale overheadkosten vallen, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten.

16. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien De Vormgeverij door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door gewijzigde of foutieve opdracht en /of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

17. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking.

18. Periodieke facturatie

De Vormgeverij heeft het recht, gedurende een opdracht de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Alle facturen zijn betaalbaar aan De Vormgeverij en zonder kosten voor De Vormgeverij binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijn, is op de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de vervaldatum is, zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hierboven bepaald, een forfaitaire, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op de factuurbedragen, met een minimum van 125 euro.

19. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat De Vormgeverij zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

20. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van De Vormgeverij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft De Vormgeverij het recht om deze opdracht te staken, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

21. Aansprakelijkheid

De Vormgeverij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of net aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De Vormgeverij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. De Vormgeverij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van opensource software voor een opdracht ingeval de opdrachtgever op de hoogte is van het gebruik van open source software. De Vormgeverij is niet aansprakelijk voor het niet-werken van widgets van derden.

22. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Vormgeverij voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot rechtstreekse schade en tot het bedrag van het aan De Vormgeverij toekomende honorarium.

23. Kopieën en materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is uitgevoerd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan De Vormgeverij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

24. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart De Vormgeverij voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende de door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

25. toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van De Vormgeverij is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van De Vormgeverij is alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.